Olyslagers Assurantiën
Ervaar onze toegevoegde waarde

Caravan

De Advieswijzer

Advieswijzer

Olyslagers Assurantiën
Postbus 2008
5260 CA  Vught
Telefoon: 073 6563024
Fax: 073 6563759
E-mail:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
A. Inleiding

Geachte cliënt,


- De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. 
  Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor 
  aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de      
  voorlichting aan en advisering van consumenten. Het betreft hier de Gedragscode   
  Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair, de GIDI. 
- Olyslagers Assurantiën heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij 
  dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.
- De complete tekst van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen.

B. Wie zijn wij?

- Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze        
  taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te    
  maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij   
  geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen 
  en persoonlijke omstandigheden.
- Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de 
  verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

C. Onze diensten

C.1   Algemeen

Wij kunnen u adviseren op het gebied van:
- schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt  
  voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage 
  tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in 
  uw huis etc. U kunt hierbij denken aan een ziektekosten­verzekeringen, een     
  arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en een    
  brandverzekering.
- verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend 
  invalide wordt of komt te overlijden.
- levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor  
  een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld of ander 
  toekomstige zaken. Voorbeelden hiervan zijn: koopsompolis, studieverzekering, een  
  gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. 
- hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de 
  aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële    
  mogelijkheden.
 
Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen
conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.
 
C.2   Schadeverzekeringen

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende 
dienstverlening verwachten:
- Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige 
  verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten  
  verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
- Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
- Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal 
  kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
- Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.
- Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden 
  door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons 
  advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het 
  beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
- Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
- Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
- In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform 
  de aanvraag is.
- Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is 
  belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment 
  waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekerings­overeenkomst tot 
  stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende 
  informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het 
  belangrijk  voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn 
  verzekeringsmaatschappijen overigens  bereid voor deze periode een voorlopige dekking te 
  verlenen.
- In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u 
  wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten,  aanpassen of bij een 
  andere verzekeraar onderbrengen.
- Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen. 
- Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk 
  dossier.
- Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij 
  ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw 
  persoonlijke omstandigheden
- Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het 
  contact met de verzekeringsmaatschappij.
- Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen 
  namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen   
  de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de  
  afgesloten verzekering.

C.3   Levensverzekeringen

Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u 
dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:
- Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. 
  Desgewenst onderzoeken wij tevens   welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw 
  pen­sioen.
- Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u 
  zelf kunt dragen. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals 
  die voor uw situatie gelden. 
- Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven 
  wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de 
  financiële instelling verstrekt,  in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.
- Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering. 
- Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld. 
- In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform 
  de aanvraag is.
- Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.
- Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht 
  aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan
  voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de 
  verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een 
  schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle 
  gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige 
  dekking te verlenen.
- Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk 
  dossier.
- Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen 
  wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw 
  persoonlijke omstandigheden
- Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene 
  aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs 
  op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun 
  individuele situatie.
- Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop 
  spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, 
  begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële 
  instelling.
- Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van 
  omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt 
  beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële 
  consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de 
  verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de 
  levensverzekering. 
- Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde 
  pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.
- Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij 
  met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de 
  mogelijkheden van herbelegging.
- Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.
- Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens 
  u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te 
  stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten. 
 
D. Wat verwachten wij van u?

- U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook 
  een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen 
  belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie 
  heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekerings­voorwaarden de 
  verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
- Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze 
  informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist 
  oververzekering.
- Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of  er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot 
  verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te 
  voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.
- Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: 
  geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw 
  woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw 
  woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
- Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt 
  staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u  
  op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.
- Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en 
  onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 
E. Onze bereikbaarheid

- Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met  
  ons opnemen: Olyslagers Assurantiën
               Postbus 2008
               5260 CA  Vught
               Telefoon: 073 6563024
               Fax: 073 6563759
               E-mail:
               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
- Olyslagers Assurantiën is op werkdagen geopend van 8.30 tot en met 17.00 uur.
- Op zaterdag is Olyslagers Assurantiën geopend van 8.30 tot en met 17.00 uur.
- Voor afspraken buiten kantooruren kunt u ons bellen.
- Telefoon tijdens kantooruren: 073 6563024
- Telefoon buiten kantooruren: 073 6563024
- Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via 
  telefoonnummer: 073 6563024
- Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons 
  antwoordapparaat. U wordt dan de volgende ochtend teruggebeld.
- Wij zijn aangesloten bij een alarmcentrale. Dit betekent dat u altijd, 24 uur per dag, 
  persoonlijk te woord gestaan wordt indien u telefonisch contact met ons zoekt.
- Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), 
  bevestig deze dan ook per post, fax (073 6563759) of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

F. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis
wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd. 
 

F.1   Incasso door Olyslagers Assurantiën.
- Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de 
  verzekeringsmaatschappij bij u geïncasseerd zal worden kunt u kiezen voor een aantal 
  wijzen van betaling a) zenden van een nota met betaling door u per bank of giro, b) 
  automatische afschrijving van bank of giro, etc. .
- Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. 
- Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
- Premies worden in principe per jaar betaald.
- In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te 
  betalen.
- Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf 
  ingelicht.  
- Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de 
  verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor. 
- Als uw premie belegd wordt in aandelen, vermeldt de verzekeringsmaatschappij altijd tegen 
  welke koers dat gebeurt. Wij stellen u hiervan dan op de hoogte.

F.2   Incasso door verzekeraar

- U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of 
  girorekening te laten schrijven.
- Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. 
- Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro.
- Premies worden in principe per jaar betaald.
- In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te  
  betalen.
- Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover 
  ingelicht.  
- Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving 
  of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.
- Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een  
  opslag voor.

F.3   Afspraken rondom premiebetaling

- Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt 
  kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te 
  vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. 
  De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
- Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar 
  een oplossing kunnen zoeken. 
- Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke 
  premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij 
  hierover verzorgen.
 
G. Onze relatie met verzekeraars

- Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende 
  verzekeringsmaatschappijen te adviseren.
- Op grond van onze relatie met diverse verzekeringsmaatschappijen zullen wij 
  vooral geschikte verzekeringen van deze maatschappij adviseren die voor uw specifieke 
  situatie in aanmerking komen.

H. Hoe worden wij beloond?

H.1   Beloning op basis van provisie
- Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen waar uw verzekering gesloten is een 
  kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. 
  Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening 
  worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.
 
H.2   Beloning op basis van declaratie
- Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u 
  hebben overlegd.
- Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud 
  van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.
- Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen 
  wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.
- Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
- Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
                                                                                       
I. Onze kwaliteit
 
- Ons kantoor is ingeschreven bij de SER (Sociaal Economische Raad) onder 
  nummer: 10.32.572 B. Registratie is een wettelijke verplichting om  te kunnen bemiddelen 
  bij verzekeringen.
- Olyslagers Assurantiën is in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten: 
  - Assurantie B, (particulier)
  - Assurantie B, (midden- en kleinbedrijf)
- Onze assurantieadviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.
- Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


J. Beëindiging relatie
- U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw 
  verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de 
  adviseur van uw keuze.
- Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet 
  dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering   
  ligt bij Olyslagers Assurantiën totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

K. Klachten?

- Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over 
  gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo 
  spoedig mogelijk over te informeren. 
- Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
- Alle klachten worden door de directie behandeld.
- Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u 
  met uw klacht terecht bij de onafhankelijke 
                  Stichting Klachteninstituut 
                  Postbus 93560 
                  2509 AN, Den Haag 
                  tel. : (070) 333 89 99 
                  fax : ( 070) 333 89 00, 
                  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.klachteninstituut.nl.

- U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

01 september 2004

 

Ervaar onze toegevoegde waarde: Hoe....?

Wij zijn geopend van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 17:00

Woendag zijn wij gesloten

 
billionphotos 1064333 48x48
Helvoirtseweg 133
5263 EB Vught
 
 
billionphotos 1064334 48x48
073 6563024
 
billionphotos 765943 48x48